3 female Puppies the born👏😍💗20.08.2020

Father LADUSHKI TOPTYZHKA

Mother LAKKI SMAIL ORHIDEYAFemale puppy VANDA reserved


Female puppy VIOLA reserved


Female puppy VISHNYA reserved